GDPR

Spoločnosť Izolácie stavieb s.r.o. kladie vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany Izolácie stavieb s.r.o. môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu "Informácie o spracúvaní osobných údajov", ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách. Uvedený dokument je k dispozícií v písomnej forme na centrále spoločnosti 

Izolácie stavieb s r.o. č.464 90638 Rohožník

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Izolácie stavieb s.r.o. prostredníctvom emailu na adrese admin@izolaciestavieb.sk alebo písomne na adrese: Izolácie stavieb s r.o. č.464 90638 Rohožník